సమగ్ర శిక్షా కాంట్రాక్టు, అవుట్ సోర్సింగ్ మరణించిన ఉద్యోగి కుటుంబానికి చెల్లించే ex-gratia కొరకు దరఖాస్తు.

G.O.Ms.No.25, dated 18.02.2019, Fin (HR-I Plg & Policy) Dept. ద్వారా పరిహారం చెల్లింపు.

DOWNLOAD Application